Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kiosk UI design, draft 1 (Aug. 2009)

Wireframes

Kiosk wireframes (portal page), draft 1 (PDF)

Kiosk wireframes, draft 1 (PDF)

On this page
  • No labels